ไทยเดินหน้าเส้นทางคมนาคม-โลจิสติกส์ หวังเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมอาเซียน

คาด2ปีที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระบบโครงข่ายคมนาคม-โครงสร้างพื้นฐานทั้งของไทย 
และประเทศเพื่อนบ้านจะคืบหน้าไปมาก ทั้งถนน รถไฟ ท่าเรือ สายไฟฟ้าแรงสูง ท่อส่งก๊าซ ฯลฯ 
หลังไทยทุ่มจากโครงการเงินกู้2.2ล้านล้านบาท ด้วยวาดหวังส่งประโยชน์ทั้งการคมนาคม 
การค้าการลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ มาสู่ประเทศไทย

อีกไม่นานประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะรวมตัวกันในฐานะ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ที่จะมีการดำเนินการประสานกันในเชิงนโยบาย และเศรษฐกิจหลัก ๆร่วมกัน ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านระบบ กระบวนการทำงานต่าง ๆ และการการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนด้วยกัน ภายใต้แนวคิด 
ASEAN Connectivity ที่ประเทศสมาชิกต่างเชื่อว่า จะส่งผลดีต่อประเทศในภูมิภาคนี้ให้เกิดความเข้มแข็ง 
และแน่นอนย่อมเป็นผลถึงประชากรของแต่ละประเทศในอนาคตนั่นเอง