OVER DOOR COOL

ด้วยการบูรณาการโลจิสติกของระบบการซื้อขาย, การผลิต, การจัดส่ง ทำให้ระบบโลจิสติกในช่วงปีนี้มีการจัดระเบียบที่เป็นระบบ เรียบร้อยในภาพรวม สู่ความเป็นโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพ สูงนั้น ส่งผลให้ความต้องการของระบบที่สะอาดและสามารถควบคุมอุณหภูมิ ที่เหมาะสมได้นั้นมากขึ้น ยังผลให้สถานที่ แจกจ่ายทางโลจิสติกเองก็ไม่ต้องการเพียงแค่ ระบบอุณหภูมิห้อง เท่านั้นแต่ยังต้องการ ระบบอุณหภูมิต่ำ หรือห้องเย็น, สภาวะแวดล้อมและโลจิสติกที่เป็นระบบปิด มิดชิดความละเอียดสูงที่มีความเสถียรด้วยระบบบาเรียคูล ของ KONGO นั้นได้ช่วยให้ผู้ใช้ งานสามารถทำงานในสภาวะ แวดล้อมที่สบาย พร้อมกับช่วย ซัพพอร์ตการขนส่ง, การผลิตที่เป็นระบบ ที่ปลอดภัยและสะอาด โดยใช้วิธี HACCP (จุดควบคุมและวิเคราะห์สารอันตราย) ซึ่งทำให้ความปลอดภัยในการเก็บ ดูแลและการควบคุม คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารดีขึ้นมาก พวกเราทุกคนก็จะเร่งพัฒนาประตูคุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเดินหน้าพัฒนาระบบ หรือเครื่องมือบริเวณประตู เพื่อลดภาระต่อสถาวะแวดล้อมภายในที่เกิดจากการเพิ่มความถี่ของการจัดส่งไปสู่ผู้ค้ารายย่อย


ภายนอก

ภายใน
OVER DOOR DRY

ด้วยการบูรณาการโลจิสติกของระบบการซื้อขาย, การผลิต, การจัดส่ง ทำให้ระบบโลจิสติกในช่วงปีนี้มีการจัดระเบียบ ที่เป็นระบบเรียบร้อยในภาพรวม สู่ความเป็นโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพสูงนั้น ส่งผลให้ความต้อง การของระบบที่สะอาด และสามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมได้นั้นมากขึ้น ยังผลให้สถานที่แจกจ่ายทางโลจิสติกเองก็ไม่ต้องการเพียงแค่ ระบบอุณหภูมิห้องเท่านั้นแต่ยังต้องการระบบอุณหภูมิต่ำหรือห้องเย็น, สภาวะแวดล้อมและโลจิสติกที่เป็นระบบปิด มิดชิดความละเอียดสูงที่มีความเสถียรด้วยระบบบาเรียคูลของ KONGO นั้นได้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานในสภาวะ แวดล้อมที่สบาย พร้อมกับช่วยซัพพอร์ตการขนส่ง, การผลิตที่เป็นระบบที่ปลอดภัยและสะอาด โดยใช้วิธี HACCP (จุดควบคุมและวิเคราะห์สารอันตราย)ซึ่งทำให้ความปลอดภัยในการเก็บดูแลและการ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารดีขึ้นมาก พวกเราทุกคนก็จะเร่ง พัฒนาประตูคุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเดินหน้าพัฒนาระบบ หรือเครื่องมือบริเวณประตู เพื่อลดภาระต่อสถาวะแวดล้อมภายในที่เกิดจากการเพิ่มความถี่ของการจัดส่งไปสู่ผู้ค้ารายย่อย
 

อลูมิเนียม

เหล็ก
FOR HOME USE

บริษัท KONGO ได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากว่าครึ่งศตวรรษ ในฐานะผู้บุกเบิกประตูแบบบานเปิดเลื่อนขึ้น (Over Door) ในญี่ปุ่น เทคนิคที่สั่งสมมาจาก การติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ อาทิ ท่าเรือ สนามบิน โรงงาน สถานีดับเพลิง ฯลฯ จนถึงตอนนี้ ได้สร้างความภาคภูมิใจและทำให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะ “ผู้บุกเบิก” จนมั่นใจที่จะก้าวเข้าสู่เวทีใหม่ในหมวดของโรงจอดรถ ประตู Over Door ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาด สามารถติดตั้งโดยปรับให้พอดีกับ “ช่องประตู” จึงใช้พื้นที่ได้ อย่างคุ้มค่า บริษัท KONGO เชื่อมั่นว่าประตูของเรา สามารถติดตั้งและมีฟังก์ชั่นการใช้งานเข้ากับโรงจอดรถทุกรูปแบบ


ผลิตภัณฑ์