ALUMINUM FURAIBOU

ปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าจากลมหรือพายุ รับมือได้กับทุกพื้นที่และทุกสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันจากลมสูง

ข้อกฎหมายที่ว่าด้วยมาตรฐานการรับแรงลมของกำแพงที่ถือว่าเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบมากนั้นได้มีการแก้ไข โดยเปลี่ยนจากระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เป็นระบบมาตรฐานที่ขึ้นอยู่กับความดันแรงลมและสภาพแวดล้อมโดยรอบของแต่ละสถานที่นั้นๆ ดังนั้นบริเวณที่มีไต้ฝุ่นหรือภัยพิบัติจากลมแรงบ่อยๆ เช่น บริเวณชายฝั่งหรือบริเวณสนามบิน จึงนิยมเลือกใช้ประตูทางเข้าอาคาร Over Door แบบ “FURAIBOU”  ที่มีความทนทานแข็งแรงสูง

MORE SPACIFICATION