FROST BARRIER

Over Door ราคาย่อยเยาว์แต่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูงเกิดจากการใช้ยู รีเทนแข็งคุณภาพที่มีสภาพกันความร้อนสูง ซึ่งมีการใช้เป็นระยะในเวลานานอัดเข้าไปอย่างหนาแน่น ใช้ได้กับช่องขนาดกว้างถึง 6m สามารถเก็บอุณหภูมิภายใน ห้องเก็บ ผลิตภัณฑ์อาหาร สถานที่แจกจ่าย จนถึงโกดังขนาดใหญ่ได้

MORE SPACIFICATION