AIR SHELTER

ปิดช่องว่างระหว่างรถขนส่งด้วยพลังลมที่มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกสุขลักษณะโดยที่สินค้าไม่สัมผัสกับอากาศภายนอก

ด้วยการให้รถสัมผัสกับประตูส่วนหลังได้ทั้งๆที่ประตูยังปิดอยู่ จึงทำให้สามารถเริ่มขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกสุขลักษณะโดยที่สินค้าไม่สัมผัสกับอากาศภายนอกโดยตรง ด้วย Seal แต่ละอันที่มีสโตรคกว้างที่ขยับด้วยแรงลม ทำาให้สามารถสร้างพื้นที่ที่ถูกปิดสนิทได้ตั้งแต่รถขนาดใหญ่ไปจนถึงรถขนาดเล็ก

MORE SPACIFICATION